Laufeldochitina striata
Bio_Chitinozoan
Baltoscandia