Expansograptus hirundo
Bio_Graptolite
Baltoscandia